Метою дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» є: формування системи знань з методології розроблення перспективних і поточних планів у діяльності підприємства та контролю за їх виконанням.
Завданнями дисципліни є:
- опанування форм, методів і процесу планування і контролю;
- вивчення структури і технології розроблення типових планів щодо економічного і соціального розвитку підприємства,
- вивчення складу показників і методики їх розрахунку,
- вивчення оптимізації виробничої програми.
- надати інформацію з основних розділів дисципліни: основи та організація планування на підприємстві;
- навчити плануванню виробництва продукції і використанню ресурсів;
- навчити планувати собівартість продукції і розробляти фінансовий план підприємства;
- надати інформацію з планування розвитку підприємства, бізнес-планування; організації виконання планів, предмету та методів контролю.
- надати майбутнім спеціалістам і керівникам аграрної сфери АПК наукові знання: з ефективної організації планування сільськогосподарського виробництва в умовах багатоукладної економіки і розвитку ринкових відносин; з удосконалення методик розробки планів аграрних підприємств, якім сприяють вивчення й узагальнення досвіду планової роботи господарств, планових органів.
Студенти повинні оволодіти: знаннями про особливості та принципи планування, про необхідність планування на підприємстві; методологією, методами та методикою планування.
знати:
в чому полягає сутність та необхідність планування; цілі, завдання, особливості та основні принципи планування; обмеження планування на підприємстві; методи планування; прогнозування; нормативна база планування; основні питання державного регулювання і підтримки сільськогосподарського виробництва; систему планування та види планів підприємств; організацію планової роботи на сільськогосподарських підприємствах.
вміти:
планувати номенклатуру і товарний асортимент; планувати якість продукції; розв’язувати задачі з використанням електронно-обчислювальної техніки по оптимальному поєднанні галузей; розробляти рух поголів’я тварин і птиці; складати оборот стада; розробляти баланс земельних угідь; складати технологічні карти; планувати врожайність сільськогосподарських культур; розраховувати планову собівартість продукції рослинництва; складати технологічні карти; розробляти план виробництва і використання продукції рослинництва; розробляти баланс надходження і витрат продукції рослинництва; розраховувати норму висіву; розраховувати потребу і вартість добрив; обчислювати потребу в пестицидах.