Мета курсу - формування у студентів магістратури необхідної комунікативної спроможності у сферах ділового спілкування в усній і письмовій формах, а також вдосконалення вже набутих на попередньому етапі навчання загальних комунікативних компетенцій.

Завдання курсу - набуття навичок та розвиток вмінь володіння усним монологічним і діалогічним мовленням в межах тематики ділової англійської мови; опрацювання новітньої автентичної інформації; складання службових документів, звітів, меморандумів, порядку денного засідань, електронних та ділових листів англійською мовою.Системний підхід, як прогресивний метод інтелектуальної діяльності, забезпечив значне поглиблення природничих знань, винаходи в техніці і досягнення у виробництві. Глобальні та локальні екологічні та соціальні проблеми спричинюють постійну увагу до нього з боку науковців і практиків, фахівців з охорони природи і довкілля. Без використання системного аналізу неможливо вирішувати різнопланові соціо-еколого-економічні проблеми. Актуальний інтерес до методології системного дослідження об'єктів і явищ у природі та суспільстві потребує спеціального вивчення у вищих навчальних закладах основ теорії систем, способів і засобів системного аналізу в екології та охороні довкілля.
Мета викладання навчальної дисципліни «Геоінформаційні системи в екології» – отримати знання про основні принципи побудови ГІС, їхні функції та прикладні аспекти застосування таких систем в екологічних дослідженнях.
Основними завданнями дисципліни «Геоінформаційні системи в екології» є ознайомитись із структурою ГІС, вивчити її функції та можливості застосування в екологічних дослідженнях, навчитися працювати з конкретною ГІС-програмами (SAGA GIS та QuantumGIS).