Мета курсу – оволодіння методологією та методами наукового дослідження, формування системи знань про критерії науковості та вимоги, щодо організації та аргументації дослідження, аналізу його результатів.
Завдання курсу – сформувати в студентів цілісну систему знань про наукові дослідження, особливості їх проведення; забезпечити оволодіння студентами основами методології та методики наукового (економічного) дослідження; надати уявлення про різноманіття методів організації та проведення наукових досліджень; забезпечити оволодіння майбутніми фахівцями вміннями здійснювати науково-пошукову діяльність, розвивати свій творчий потенціал.
Предмет курсу – система загальних принципів і підходів наукового пізнання, методи, технології пізнання, що пов'язані з науковою та практичною професійною діяльністю в галузі економіки.
Мета курсу – розроблення та використання максимально ефективних методів нейтралізації та мінімізації фінансових ризиків, механізму фінансової стабілізації підприємства.
Завдання курсу – вивчення сутності та методологічних основ фінансового менеджменту, управління фінансовими ризиками та застосування інструментів антикризового керування підприємством; набуття навичок управління грошовими потоками, прибутком, інвестиціями, активами; оволодіння методикою визначення вартості капіталу та з’ясування способів оптимізації його структури.
Предмет курсу – управління грошовими потоками і прибутком, активами і капіталом, інвестиціями і фінансовими ризиками підприємства.