Метою дисципліни "Електротехнічні матеріали" є: формування наукового мислення і діалектично-матеріалістичного світогляду; засвоєння необхідного обсягу теоретичних знань при вивченні властивостей та області застосування електротехнічних матеріалів, які використовуються при виготовленні, монтажі, експлуатації та ремонті електротехнічного і електроенергетичного обладнання та технічних засобів автоматизації сільськогосподарського виробництва; володіння вміннями і навичками, одержаними під час вивчення курсу і потрібними в процесі виробничої діяльності майбутнього інженера-енергетика.
Базові знання і навики, одержані при вивченні даної дисципліни будуть використовуватися студентами при вивченні та засвоєнні інших спеціальних дисциплін.

Завданням дисципліни є:
? надати інформацію про теоретичні основи будови та фізико-хімічної природи електротехнічних матеріалів, які визначають їх електричні та магнітні властивості;
? надати інформацію про сучасну класифікацію електротехнічних матеріалів за їх призначенням, складом та властивостями, в тому числі матеріалів із особливими електричними та магнітними властивостями;
? надати інформацію про основні електричні, теплові, фізико-хімічні, магнітні та механічні властивості електротехнічних матеріалів, які проявляються в електромагнітних полях в залежності від їх складу, структури і навколишнього середовища; відомості про основні ізоляційні, провідникові, напівпровідникові, магнітні та конструкційні матеріали;
? надати інформацію про поведінку матеріалів в процесі експлуатації та розглянути методи відновлення їх властивостей;
? навчити студента принципам та особливостям використання електротехнічних матеріалів в пристроях електротехніки та електроенергетики; маркування та області застосування основних електротехнічних матеріалів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
? класифікацію ЕТМ за призначенням, складом і властивостям, а також за способами виробництва й особливостями використання.
? економічні та екологічні показники використання матеріалів
? зв’язок хімічного складу і структури ЕТМ з їхніми властивостями
? особливості технології, фізико-хімічних та фізичних процесів, які відбуваються в конструкційних та ЕТМ при виробництві
? основні електрофізичні, механічні, теплофізичні, хімічні та радіаційні ха-рактеристики діелектриків, напівпровідників, провідників та магнетиків, їх визначення та порядок величин
? основні характеристики найбільш вживаних ЕТМ
? можливості і особливості використання найбільш вживаних ЕТМ
? критерії раціонального техніко-економічного вибору ЕТМ для викорис-тання в електромеханічному, електротехнічному і електроенергетичному устаткуванні
? можливості дії експлуатаційних факторів на властивості, характеристики та параметри конструкційних та ЕТМ
? особливості старіння і потенційну надійність електротехнічних матеріалів при різних умовах експлуатації
? сучасні методи випробування та вимірювання основних електричних, магнітних, механічних та інших характеристик ЕТМ.
? основні проблеми та напрямки розвитку матеріалознавства стосовно електромеханіки.
вміти:
? визначати вимоги до електротехнічних матеріалів при їх використанні в електрообладнанні
? вибирати ЕТМ, які відповідають визначеним умовам
? експериментально визначати основні характеристики ЕТМ
? аналізувати стан електротехнічних конструкцій з врахуванням старіння ЕТМ в процесі експлуатації
? вибирати оптимальні методи експериментального визначення електрофі-зичні параметри ЕТМ.
? вибирати необхідні прилади та обладнання для експериментального визначення електрофізичних параметрів ЕТМ.
? експериментально визначати електрофізичні параметри ЕТМ.
? розраховувати електрофізичні параметри ЕТМ за експериментальними даними при непрямих методах їх визначення.
? контролювати відповідність електрофізичних параметрів ЕТМ нормованим значенням.
? визначати придатність ЕТМ для практичних використань за результатами вимірювань їхніх параметрів.
? знаходити ймовірну причину відхилень параметрів ЕТМ від нормованих значень
? визначати можливість відновлення електрофізичних параметрів ЕТМ до нормованих значень
володіти: методами вірного вибору сучасних електротехнічних матеріалів і їх заміні на більш ефективні в умовах експлуатації електрообладнання, технології отримання і застосування електротехнічних матеріалів.
Для засвоєння навчальної дисципліни "Електротехнічні матеріали" необхідно попереднє вивчення таких навчальних дисциплін: "Технологія конструкційних матеріалів", "Хімія", "Фізика", "Теоретичні основи електротехніки", "Контрольно-вимірювальні пристрої з основами метрології" і "Математика".
Отриманні знання з навчальної дисципліни " Електротехнічні матеріали" є основою для вивчення таких навчальних дисциплін: "Електричні машини", "Основи технічної експлуатації електрообладнання та засобів автоматизації", "Основи електропостачання" та для виконання дипломних проектів.
Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалаврів. Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах, рекомендованої Європейською Кредитно-трансферною системою (ECTS).
Навчальна дисципліна «Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології» (КВПзОМ) належить до спеціальних профілюючих дисциплін і є базовою в структурі професійно орієнтовних дисциплін для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі».
Мета дисципліни – це формування знань та вмінь фахівців з метрології та вимірювань, які необхідні для кваліфікованого метрологічного обслуговування агропромислового виробництва. Науковою основою навчальної дисципліни є метрологія та теорія інформації. В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати основні положення метрології, основи теорії та конструкції електровимірювальних приладів, методи та засоби вимірювань електричних, неелектричних та магнітних величин, загальні положення і методику державної атестації засобів вимірювань.
Метою навчальної дисципліни є формування знань, умінь та навичок із технічних засобів автоматики, аналізу та синтезу
лінійних систем автоматичного керування з детермінованими і стохастичними вхідними та збурюючими впливами, а також методи
досліджень нелінійних систем, що застосовують під час виробництва сільськогосподарської продукції.
Сільське господарство є специфічною галуззю, де поєднуються технічні пристрої з біологічними об’єктами, що ускладнює
питання автоматичного керування і вимагає розробки нових технічних засобів автоматики, які б відповідали вимогам виробництва
сільськогосподарської продукції.
В результаті вивчення дисципліни "Теоретичні основи автоматики" студент повинен
знати:
- визначення і термінологію, види і типи схем та систем автоматики;
- задачі автоматизації сільськогосподарського виробництва;
- властивості і характеристики елементів автоматичних схем;
- основні принципи побудови систем автоматичного управління і регулювання;
- методи аналізу і синтезу систем автоматичного управління і регулювання;
- будову, принцип роботи та основні характеристики технічних засобів автоматизації;
вміти:
- розробляти всі види схем автоматизації;
- робити обґрунтований вибір засобів автоматизації;
- аналізувати роботу систем автоматичного регулювання і управління;
- синтезувати системи регулювання із заданими показниками якості роботи.
володіти: методами інженерного розрахунку та проектування пристроїв автоматики і їх функціональних елементів, навичками
автоматизувати технологічні процеси с.-г. виробництва, визначати динамічні властивості і характеристики елементарних ланок
і автоматизованих систем керування, стійкість систем автоматичного керування та показники якості автоматизованих систем керування.
Для засвоєння навчальної дисципліни "Теоретичні основи автоматики" необхідно попереднє вивчення таких навчальних дисциплін:
"Вища математика", "Фізика", "Прикладна математика", "Теоретичні основи електротехніки", "Контрольно-вимірювальні пристрої
з основами метрології".
Розглядаються принципи побудови, характеристики, методи розрахунку
Отриманні знання з навчальної дисципліни "Теоретичні основи автоматики" є основою для вивчення таких навчальних дисциплін:
"АСУ ТП", "Автоматизація технологічних процесів", "Автоматизованого електроприводу" та для виконання дипломних проектів.
Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалаврів.
Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах,
рекомендованої Європейською Кредитно-трансферною системою (ECTS).